Skip to main content

Datum stupanja na snagu: 13.4.2022.
Zadnje ažurirano: 1.12.2023.

O ovim uvjetima pružanja usluge

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja i povrata odnosno reklamacije programa ponuđenih na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je Mindset plus d.o.o. za savjetovanje i usluge. Kupac programa je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan program, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom / debitnom karticom, GooglePay-om, ApplePay-om i pošalje narudžbu Prodavatelju.

Osnovni podaci o tvrtki

Mindset plus d.o.o. za savjetovanje i usluge
Kaštel 19A
53291 Stara Novalja
Hrvatska

OIB 52598621451
MBS: 040432109
Trgovački sud u Rijeci

Račun u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Broj računa (IBAN): HR1524020061101055003
BIC (SWIFT): ESBCHR22

Adresa e-pošte:
sara@saraperanic.com
webshop@saraperanic.com

Putem web shopa www.saraperanic.com kupcu je omogućena kupnja svih programa koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.
Sve navedene cijene su sa uračunatim PDV-om.
Sve cijene su izražene u eurima (€).
Službena valuta je euro (€).

Mindset plus d.o.o. za savjetovanje i usluge, Kaštel 19A, 53291, Stara Novalja, Hrvatska, vlasnik je web stranice www.saraperanic.com.

Jezik

Jezik komunikacije na web stranici www.saraperanic.com je hrvatski književni jezik.

Naručivanje

Naručivanje programa moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Programi se naručuju elektronskim obrascem. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene programe, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka pismenim će putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih programa. Ukoliko kupac nema adresu e-pošte, bit će obaviješten telefonskim putem.

Povrat i reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim programima predstavljaju ponudu Mindset Plusa za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Mindset Plusa, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog programa putem Mindset Plus web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga programa ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Sve narudžbe koje ste postavili bit će tretirane kao ponuda za kupnju programa ili usluga od nas i imamo pravo odbiti takve ponude u bilo kojem trenutku. Prihvaćate da svaka automatska potvrda vaše narudžbe koju možete primiti od nas neće biti naše prihvaćanje vaše ponude za kupnju programa ili usluga oglašenih na web stranici. Do sklapanja ugovora doći će u trenutku kad zaprimimo uplatu za program i pošaljemo e-poštu koji potvrđuje primitak.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014).

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 1. ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 2. ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Mindset Plus o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Mindset Plus, Kaštel 19A, 53291, Stara Novalja) ili elektroničkom poštom na sara@saraperanic.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://saraperanic.com/uvjeti-pruzanja-usluge korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Mindset Plus bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, program koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Mindset Plus zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca izvršit će se istim načinom plaćanja koji ste koristili za izvornu uplatu, osim ako izričito nismo ugovorili drugačije. Nećemo vam naplatiti nikakve naknade za povrat.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Mindset Plusu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Mindset Plus o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE.

Odgovornost za nedostatke

Mindset Plus odgovara za nedostatke programa, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Zakon o obveznim odnosima potražite OVDJE.

Kupac je obvezan obavijestiti Mindset Plus o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se pokaže da program ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Mindset Plus u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Nedostaci za koje Mindset Plus odgovara

 1. Predmnijeva se da je svaki nedostatak programa koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi programa ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji

 1. ako program ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako program nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako program nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 4. ako program nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se program iste vrste uobičajeno koristilo, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 5. ako je program za koji je bilo predviđeno da je instalira kupac nepravilno instalirana od strane kupca, a nepravilna instalacija posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju programa s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava programa, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje Mindset Plus ne odgovara

 1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao trgovac djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Skriveni nedostaci

 1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da program ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja programa, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu dvije godine od predaje programa, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Ako se utvrdi postojanje nedostatka, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Mindset Plus o nedostatku, ovlašten je u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima:

 • zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
 • zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene programa, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost programa bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Mindset Plus ovlašten je odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost programa bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa člankom 419.a stavcima 2. i 3., ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni, odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Mindset Plusu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Ako prodavatelj ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Izmjene

Mindset Plus web zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica www.saraperanic.com internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Mindset plus d.o.o. za savjetovanje i usluge, Kaštel 19A, 53291, Stara Novalja, Hrvatska, ili putem kontakt obrasca.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Od 15. veljače 2016. kupci sporove također mogu alternativno riješavati putem internetske platforme za riješavanje sporova https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Prijavi se na newsletter